آهنگ چیکو چیکو رو دوست دارید؟؟ بریم باهم بخونیییم..

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو


قطره قطره خنده هاتو بریز وسط 

هر یدونش یه امتیازه واست

خنده توی مشتمونه مثل خمیر

اگه ببازی غصه میگه بمیر 

قرار بینمون یادت نره

با خنده قیافت باحال تره

هی هی نگو غرق مشکلم

بهشون فکر نکنی اینجا بهتره 


چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو


کم کم غصه هاتو بریز دور 

زیر چشمی نگاشون کن از دور

یکی یکی دارن ازت دور میشن 

کم رنگ میشن بی حرف زور

قرار بینمون یادت نره

با خنده قیافت باحال تره

هی هی نگو غرق مشکلم

بهشون فکر نکنی اینجا بهتره 


چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو


تو یه قراری با ما گذاشتی

زود بگو قهری یا آشتی

وقت گفتنت دیگه تموم شد

ما دیگه باهم هستیم آشتی

قرار بینمون یادت نره

با خنده قیافت باحال تره

هی هی نگو غرق مشکلم

بهشون فکر نکنی اینجا بهتره


چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیک چیک 

چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو چیکو


دریافت